Search form

Salmo 48:3

3Te ndee veꞌe tniuu maa ia Dios,

xneꞌe ya ja tavaꞌa guaꞌa ña ya jin ñayiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index