Search form

Salmo 49:2

2A ka kuu ni ñayiu ndaꞌu axi ñayiu xtila,

a ñayiu kuika axi ñayiu ka kundaꞌu, ndiꞌi ni vi konini.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index