Search form

Salmo 49:20

20Te ñayiu ni kuu kuika, chi tu jinkuiꞌnu ini,

te kuu inui jin kiti ja ka jiꞌi ti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index