Search form

Salmo 49:7

7Su tu na in ñayiu kuu skaku niꞌnui in ñani in tnaꞌi,

te ni ja tniuyaꞌui jin xuꞌin nuu ia Dios ja ndatau ñai.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index