Search form

Salmo 50:1

Guaꞌa ka kuu ja vi soko yaa nuu ia Dios, masu ja vi soko kiti

Yaa ni tee Asaf

1Ni kaꞌan Jitoꞌo, ia kuu Dios ndiꞌi chuꞌchi,

te ndakana ya ñayiu ka oo ndee nuu jinonta nikandii vi ndee nuu kee,

ja na vi ndututui.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index