Search form

Salmo 50:12

12Te nuu ja kokin rin, te ma kakan rin nuu ron,

chi kuenta maa rin kuu ñuyiu vi ndiꞌi ja oo nui.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index