Search form

Salmo 50:14

14Te yun guaa vi soko in yaa ja ka ndakuantaꞌu ron nuu rin ja kuu rin ia Dios ron,

te vi skunkuu tnoꞌo ni ka kee yuꞌu ron nuu rin ja oo rin ndee sukun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index