Search form

Salmo 50:2

2Te yeꞌe ia Dios ndee Sión, ñuu nuu oo ndiꞌi javii ndevaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index