Search form

Salmo 50:8

8Ma kuxeen rin nuu ron ja jaꞌa kiti ka soko ron, ni kiti ja ka teñuꞌu ron,

chi siun ni ka soko ron ti nuu rin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index