Search form

Salmo 51:1

Vi ndatnaꞌu inio nuu yika kuechio

Yaa ni tee David nuu ni xtuu ña Natán, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios, ja ni chitnaꞌa David jin Betsabé

1Kundaꞌu ini ña ni, vi Dios, nagua kutoo ni ñayiu,

chi ia ndaꞌu ndevaꞌa ini kuu maa ni,

te kindee ni jakueꞌe saꞌa san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index