Search form

Salmo 51:11

11Ma xtajioo ña ni jin san nuu oo ni,

te ni ma kindee ni espíritu ni ja oo jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index