Search form

Salmo 51:12

12Ndataa ni tnoꞌo sii ini, ja skaku niꞌnu ña ni,

te kindaꞌa tnuu ña ni ja na kuantnoꞌo guaꞌa san nuu ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index