Search form

Salmo 51:18

18Saꞌa ni javii javaꞌa jin ñuu Sión,

chi ia ndaꞌu ini kuu maa ni,

te ndasaꞌa ni muro ja ndesi ñuu yaꞌa ja kuu Jerusalén.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index