Search form

Salmo 51:4

4Nuu maa ni, ni saꞌa san yika kuechi, maintnoꞌo ni nuu maa ni.

Te ni saꞌa san jakueꞌe nuu ni, yun guaa saꞌa ndaa maa ni nuu kaꞌan ni nuu san,

te vatuka ka saꞌa ni nuu sandaa ni kuechi san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index