Search form

Salmo 51:5

5Chi jandaa ja ñayiu kueꞌe kuu san ndee nuu ni kaku san,

te vi ja tavi kuechi san ndee chii siꞌi san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index