Search form

Salmo 52:6

6Te nuu vi kuni ñayiu ndaa, te vi yuꞌu niꞌnui ia Dios,

su vi kuaku ndee ñai jin ni ja kuu ni ñayiu kueꞌe, te vi kachi:

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index