Search form

Salmo 53

Ka saꞌa ñayiu jakueꞌe

Yaa ni tee David

1Kachi ñayiu vasa jin anui: “Tu na Dios oo”.

Chi ndiꞌi ka kuu ñayiu kueꞌe ndevaꞌa,

te ka saꞌi jakueꞌe vi tniuu tneꞌe ndevaꞌa,

te tu na in ñayiu saꞌa javaꞌa.

2Te ndee andivi jito nuu ia Dios nuu ka oo seꞌe ñayiu ñuyiu,

nagua ja kondiaꞌa ya a oo na in ñayiu jinkuiꞌnu ini ja ndanduku ñai jin ya.

3Su ndiꞌi ñayiu ni ka kujioo nuu ichi ia Dios, te janeꞌe jayichi ni ka saꞌi,

te tu na in ñayiu saꞌa javaꞌa, tu ni invaa in tnoꞌi.

4“Te tu ka jini ñayiu yun, chi ndiꞌi ka saꞌa jakueꞌe,

te ka tandaꞌu ka takei ñayiu ñuu rin, na kuinio nuu ka jai xtaa,

te tu ka ndakakuneꞌe ñai jin rin”, kachi ia Dios.

5Te yun vi suaꞌa ka kanta sukuin ja ka yuꞌi, nuu tu nagua kuu saꞌun ja vi koyuꞌi,

chi ni jatenuu ia Dios yiki ndiyi ja ni ka ondakoo siki ni,

te vi kuñaꞌa ni jakanoo nui, chi ni skexiko ña ia Dios jin.

6Ndee ja ñuꞌu ka maa ia Dios, te ndee Sión na tetniuu ya ia skaku niꞌnu ña jin ñayiu Israel.

Te nuu saꞌa maa ia Dios ja vi ndajiokuiin ñayiu ñuu ya ja ndekuei nuu ni ka ojinokuechi,

saa te vi kusii ini ndikin tata Jacob, ja ka kui ñayiu Israel.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index