Search form

Salmo 54

Vi ndakuatuo nuu ia Dios ja na chindee chituu ña ya

Yaa ni tee David nuu ni ka xtuu ña ñayiu ñuu Zif jin de

1Skaku niꞌnu ña ni jin san, vi Dios, chi ia guaꞌa kuu ni.

Kuiin niꞌnu kuiin sagua ni ja jaꞌa san jin jakaꞌnu ni.

2Konini ni tnoꞌo kaꞌan san nuu ndakuatu san nuu ni, vi Dios.

Konini ni joo tnoꞌo kaꞌan san jin yuꞌu san.

3Chi ni ka ndakoo tee inka ñuu siki san,

te ka nduku tee inu yachi ndevaꞌa ini ja vi kaꞌni ña de jin san,

te tu ka ndiꞌni de ja oo ni, vi Dios.

4Su maa Dios kuu ia chindee chituu ña jin san,

chi maa Jitoꞌo saꞌa ja teku ka san.

5Te maa ya saꞌa ja nanakau jakueꞌe ka saꞌa ña tee ka kaꞌan uꞌu ña jin san siki maa de.

Xnaa ni de, vi Jitoꞌo san, chi ia ndaa kuu ni.

6Te soko maa san kiti nuu ni, te saꞌa kaꞌnu ña san jin ni, vi Jitoꞌo san,

chi ia guaꞌa kuu ni.

7Chi ni skaku niꞌnu ña ni nuu ndiꞌi tnoꞌo suchi ini ja tnaꞌa san,

te ni jini san jin nuu san ja ni xnaa ni tee ni ka okaꞌan uꞌu ña jin san, vi Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index