Search form

Salmo 55

Vi ndakuatuo nuu ia Dios nuu ka sondikin ña jion

Yaa ni tee David

1Konini ni tnoꞌo kaꞌan san nuu ndakuatu san nuu ni, vi Dios,

te ma siaꞌa ni tnoꞌo ja jikantaꞌu san nuu ni.

2Konini ni joo tnoꞌo kaꞌan san, te saꞌa ni nagua jikan san,

chi kana san nuu ndakuatu san nuu ni.

Te vi tu niꞌi ini ka san nagua saꞌa san,

3ja jaꞌa ja ka chindetu ña ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san.

Te ndevaꞌa ndetnuni ni ka saꞌa ña ñayiu kueꞌe,

chi ni ka xtavi ñai in jakueꞌe jin san, te vi ja ka kiti ini ndevaꞌi,

te ka sondikin ñai jin san.

4Te vi suaꞌa kanta anu san ja yuꞌu ndevaꞌa ndetnuni san

ja vi kaꞌni ña jin san.

5Te vi suaꞌa niꞌi san ja yuꞌu san,

chi ni kenta in ja ioo ndevaꞌa ndetnuni oo jin san.

6Te ni kachi san: “Nuu suaꞌa te nukoo ndijion na kuinio in sata,

te ndaguao kiꞌon guaa ndee nuu niꞌo in nuu ndatatuo.

7Te jandaa ndija ja kunu yuꞌo, te kiꞌin jikao,

te koo nuu tu na ñayiu ka oo.

8Te nduku ndeo ja kunu jikao ja skakuo mao nuu yiꞌi xeen tachi

vi nuu kuun xeen ndevaꞌa sau”, ni kachi san.

9Su xnaa ni jin ñayiu yun, vi Jitoꞌo san.

Skunu nuu ini ni jin, chi ndimaa ni ja ka jaxin tnaꞌi kuu ja jini san,

te ka nee uꞌu tnaꞌi nuu ñuu.

10Te nduu vi ñuu ka jiondui muro ja ndesi ñuu yaꞌa,

te ini ñuu yaꞌa oo kuaꞌa jakueꞌe vi janeꞌe jayichi.

11Chi ini ñuu yaꞌa oo kuaꞌa jakueꞌe, te ndevaꞌa ndetnuni ka saꞌa tnaꞌa ñayiu,

vi ka xndaꞌu tnaꞌi nuu ichi.

12Chi nuu ja in tee kaꞌan uꞌu ña kuu tee nani ña jin san, te kuandee ni ini san,

axi in tee skexiko ña kuu tee ndakoo siki san, te tayuꞌu nuu san nuu siun.

13Su ñaꞌa, chi saa maa ni kuu, maa ni ja ka ndeka tnaꞌa guaꞌo,

maa ni ja kuu ni in tnaꞌa kuikin san, te in ni ka jikao.

14Te luu ndevaꞌa ni ka ondatnoꞌo,

te in ni ka ojikao neꞌu ñayiu kuaꞌa yun, nuu ni ojaꞌankueio veꞌe maa ia Dios.

15Te vi sanaa ni, te na vi kuu tee ka kaꞌan uꞌu ña jin san,

te vi na junkuei teku de ñuu jiꞌi, chi oo chitu ña jakueꞌe jin de.

16Su ja maa san, chi kana san nuu ia Dios,

te skaku niꞌnu ña Jitoꞌo jin san.

17Te tnoꞌo neꞌe vi sau nduu vi tnoꞌo jakuaa ndakuatu san nuu ia Dios,

vi kana ndaꞌu san nuu ya, te nini ya tnoꞌo kaꞌan san.

18Te ndatau ña ya nuu ka jaxin tnaꞌa san,

te skaku niꞌnu ña ya jin san, visi kuakuaꞌa ñayiu ka ndakoo siki san.

19Te konini Dios, ia tatnuni nikuii nikani, tnoꞌo ja jikantaꞌu san,

te tetniuu ya tnundoꞌo vi tnaꞌa ñayiu yun,

chi tu ka xndendoi jakueꞌe ka saꞌi, te ni tu ka yuꞌu niꞌnui ia Dios.

20Chi ni ndakoo tee kueꞌe yun siki tee ka oo mani jin de,

te tu ni skunkuu de tnoꞌo ni kee yuꞌu de ja vi kondeka tnaꞌa guaꞌa de.

21Te kaꞌan vita ndevaꞌa de na kuinio xeꞌen,

su anu de, chi ninoꞌo ni ja kaxin tnaꞌa de ndakani ini de.

Kaꞌan vita de na kuinio tee xeꞌen,

su tnoꞌo kaꞌan de kuu na kuinio yuchi kani ja ni kana nuu ñii ñuꞌu.

22Vi xndendoo ni ja ka ndiꞌni ndevaꞌa ni nuu ndaꞌa Jitoꞌo,

te maa ya, guaa kituu guaꞌa ña ja vi koo yutnu ni,

te ma kuandetu ya ja siun ni kotuu ñayiu ndaa ndee nuu ñuꞌu.

23Su maa ni, vi Dios, chi saꞌa ni ja junkuei ñayiu ka jaꞌni ndiyi vi ñayiu ka xndaꞌu inka ñayiu nuu yau ñaña ja vi nai,

te ma kentakuei ni sagua ñui ja vi kotekui.

Su sein, chi kukanu ini ña san jin ni, vi Jitoꞌo san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index