Search form

Salmo 55:19

19Te konini Dios, ia tatnuni nikuii nikani, tnoꞌo ja jikantaꞌu san,

te tetniuu ya tnundoꞌo vi tnaꞌa ñayiu yun,

chi tu ka xndendoi jakueꞌe ka saꞌi, te ni tu ka yuꞌu niꞌnui ia Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index