Search form

Salmo 57:1

Vi ndakuatuo nuu ia Dios ja skaku niꞌnu ña ya

Yaa ni tee David nuu ni ka sondikin ña Saúl jin de te ni tayuꞌu nuu de in kava veꞌe

1Kundaꞌu ini ña ni jin san, vi Dios. Kundaꞌu ini ña ni, chi kukanu ini ña san jin ni,

te nduku san ja koo vaꞌa san chii ndijin ni, guaa ndee na yaꞌa tnundoꞌo tnaꞌa san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index