Search form

Salmo 57:5

5Kaꞌnu ndevaꞌa kuu maa ni ndee ichi siki andivi, vi Dios.

Te jayeꞌe tajan ni na kenta ninii nuu ñuyiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index