Search form

Salmo 58:4

4Te inu xeen ndevaꞌi na kuinio texeen koo,

te ka kui na kuinio in koo xeen ndevaꞌa ja saꞌa soꞌo ti, chi jasi ti soꞌo ti,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index