Search form

Salmo 58:8

8Te na vi naa de na kuinio kiti ñuꞌu nuu yiki ja ndute maa ti nuu teyuꞌu ti,

axi na kuinio in lulu ja ni nui, te tu ni tnuu tu ni yeꞌe nui.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index