Search form

Salmo 59:5

5Chi maa ni, vi Jitoꞌo, kuu ni ia Dios ndakui ndevaꞌa.

Maa ni kuu Dios ñayiu Israel.

Ndakoo ni te tetniuu ni tnundoꞌo siki ñayiu ndiꞌi ñuu,

te ma kundaꞌu ini ni ndiꞌi ñayiu ka saꞌa jakueꞌe ja ka ndakoo yuꞌu siki inka ñayiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index