Search form

Salmo 59:8

8Su maa ni, vi Jitoꞌo, chi kuaku ndee ni jin,

te saꞌa kuasun ni ñayiu ndiꞌi ñuu yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index