Search form

Salmo 60

Vi ndakuatuo nuu ia Dios ja na chituu ña ya

Yaa ni tee David nuu ni ka jaxin tnaꞌa de jin ñayiu inka ñuu

1Nuu ni kiti ini ni nuu san, vi Dios, te ni skexiko ña ni, vi ni skana ichi ña ni,

su ndajiokuiin ni nuu ka oo san, te chituu ña ni.

2Ni saꞌa ni ja ni tnaa ñuꞌu, te ni ka ndata.

Ndasaꞌa ni nuu ni ka ndugua, chi kuaꞌan kuei.

3Te ni saꞌa ni ja ni ka tnaꞌa ndevaꞌa san tnundoꞌo ja ka kuu san ñayiu ñuu ni,

te ni skoꞌo ña ni vinu ja ni skuiko ini ña.

4Su ni jiñaꞌa ni in seña nuu ñayiu ka yuꞌu niꞌnu ña jin ni, vi Dios,

nagua ja na vi kakui nuu ndaꞌa ñayiu ka tiuu ña yutnu ndugua jin,

5nagua ja na vi kaku niꞌnu ñayiu kutoo maa ni.

Konini ni joo tnoꞌo ka kaꞌan san, te skaku niꞌnu ña ni jin jakaꞌnu ni.

6Te ni kachi ia Dios ndee veꞌe ii nuu oo ya:

“Kusii ini rin ja ni kundee rin, te kaꞌnde rin ñuꞌu Siquem

vi chikuaꞌa rin chikoꞌi Sucot ja kuñaꞌa rin vi koo ñayiu ñuu rin.

7Chi kuenta maa rin kuu ñuu Galaad vi ñuu nuu ka oo ndikin tata Manasés,

te ndikin tata Efraín ka kuu na kuinio ixini kaa ja ñuꞌu xini rin,

te ndikin tata Judá ka kuu na kuinio yutnu nee rin ja tatnuni rin.

8Te ñuu Moab kuu na kuinio in tijaꞌan nuu ñuꞌu ndute ja ndaꞌa rin,

te siki ñuu Edom skunta rin ndijan rin,

te kana sii ini rin ja ni kundee rin siki ñayiu filisteo.”

9Su ni kachi san: “¿Na in kondeka ña jion ja kiꞌon nuu oo ñuu ja yikorra guaꞌa yun?

¿Vi na in kondeka ña jion kiꞌon ja kentao guaa ndee ñuu Edom?”

10Tu na inka, chi maintnoꞌo ni maa ni, vi Dios, guaa junsiaꞌa ña ni,

maa ni, ja ni skexiko ña ni jin san,

te tu ka jaꞌan ni jin soldado san ja chituu ni de.

11Chituu ña ni ja na vi kundee san siki ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san,

chi tu nagua jiniuꞌu ja vi chituu ña ñayiu ñuyiu jin san.

12Chi chituu ña maa ia Dios, te vi saꞌo tniuu naꞌnu,

te kuain niꞌnu maa ya ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jion.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index