Search form

Salmo 61

Vi kukanu inio ia Dios ja na koto na kuni ña ya

Yaa ni tee David

1Konini ni joo tnoꞌo ja kana ndaꞌu san nuu ni, vi Dios,

te tanuu ni joo tnoꞌo ja ndakuatu san.

2Te ndee jaꞌa ñuyiu kana ndaꞌu san nuu ni, chi ja ni kuita saꞌun anu san.

Te kondeka ña ni na kiꞌin san ndee siki in kava sukun ka saa maa san nuu na kaku niꞌnu san.

3Chi maa ni kuu ia tavaꞌa ña,

te maa ni kuu in siꞌin ndee ja skaku niꞌnu ña ni nuu ndaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san.

4Te kaꞌan san ja siun ni koo san veꞌe ii ni,

te kisaꞌu guaꞌa san chii ndijin ni.

5Chi ni onini ni tnoꞌo ni kee yuꞌu san,

te ni taa ni in nuu vi saꞌa jajin san jin ñayiu ka yuꞌu niꞌnu ña jin ni.

6Kuñaꞌa ni kuakuaꞌa kuia ja na koteku rey,

te na koteku de kuaꞌa ndevaꞌa ndetnuni kuia.

7Te siun ni na koo de nuu maa ni, ja kotatnuni de nuu ñayiu.

Te jin jandaꞌu ini ni vi ja siun ni skunkuu ni, na koto na kuni ña jin de.

8Saa te siun ni kokata san yaa nuu ni ja saꞌa kaꞌnu ña san,

te skunkuu san tnoꞌo ni kee yuꞌu san nuu ni in kiuu in kiuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index