Search form

Salmo 62

Maintnoꞌo ia Dios kuu ia tavaꞌa ña

Yaa ni tee David

1Maintnoꞌo nuu ia Dios niꞌi san ja ndatatu anu san,

chi nuu maa ya vaji ja skaku niꞌnu ña jin san.

2Maintnoꞌo maa ya kuu kava kaꞌnu vi ia skaku niꞌnu ña.

Te maa ya tavaꞌa ña, te ma kanakau saꞌun san.

3¿Nasaa ka kiuu vi kondakoo ndiꞌi ni siki invaa sein

ja ka nduku ni ja vi kuun ndeyuu ña ni ja kuu san,

na kuinio in yika veꞌe ja ni jindita xiin,

axi na kuinio in korra ja vi ja yatni ja ndonso?

4Te maintnoꞌo ni ka ndakani ini ni ja vi xtajioo ña ni,

ja ma kokuu kaꞌnu ka san,

te inu too ni ja ka kaꞌan ni tnoꞌo tnoꞌo.

Te ka saꞌa ni ja ka kaꞌan vii ka kaꞌan vaꞌa ni jin san,

su anu ni, chi ka xtau tniaꞌa ña ni.

5Te maintnoꞌo nuu ia Dios niꞌi san ja ndatatu anu san,

chi maintnoꞌo nuu maa ya vaji ja ndetu kaꞌnu san.

6Maintnoꞌo maa ya kuu kava kaꞌnu vi ia skaku niꞌnu ña.

Te maa ya tavaꞌa ña, te ma kanakau saꞌun san.

7Te nuu maa ia Dios vaji ja skaku niꞌnu ña jin san, vi ja yiñuꞌu,

te maa Dios kuu kava kaꞌnu ja taa jandakui san vi tavaꞌa ña ya.

8Te maa ni ja ka kuu ni ñayiu ñuo, siun ni vi kukanu ini ni ia Dios.

Vi ndakuatu ni nuu ya, te vi kaꞌan ni jin ya, chi tavaꞌa ña ya jion.

9Tu nagua ka jiniuꞌu ñayiu ka kundaꞌu, te ni ñayiu kuika, chi ninoꞌo ni ja xndaꞌu ña kuu,

te nuu ja na kata kuaꞌo jin ndi in ndi in nuu chikuaꞌo, te tu inu vee saꞌuin.

10Ma vi kukanu ini ni ñayiu inu xeen, te ni ma vi kokuu teyii ni jin ja ka suꞌu ni.

Te visi na vi kuu kuika ni, su ma vi kukanu ini ni jin ja ka nevaꞌa ni yun.

11Chi in jichi ni kaꞌan ia Dios, te uu jichi ni onini san tnoꞌo yaꞌa:

Ja nuu maa ia Dios oo jakaꞌnu ya.

12Te maa ni, chi ndaꞌu ndevaꞌa ini ni, vi Jitoꞌo,

te tniuyaꞌu ni nuu in in ñayiu na kuu na kuu nagua ni ka saꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index