Search form

Salmo 62:7

7Te nuu maa ia Dios vaji ja skaku niꞌnu ña jin san, vi ja yiñuꞌu,

te maa Dios kuu kava kaꞌnu ja taa jandakui san vi tavaꞌa ña ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index