Search form

Salmo 63

Maa ni kuu ia Dios san

Yaa ni tee David nuu ni oo de nuu ñuꞌu teꞌa Judá

1Dios maa san kuu ni, vi Dios, te ndee nuu inka matuu ndanduku ña san jin ni,

chi yichi anu san, te ndioo ndevaꞌa ini san ja koo san jin ni,

chi kuu san na kuinio ñuꞌu yichi ja kuaꞌan makasun, nuu tu na ndute oo.

2Te kuini san ja kondiaꞌa san jakaꞌnu ni vi jayeꞌe tajan ni,

nagua ni ondiaꞌa ña san jin ni nuu veꞌe ii ni.

3Chi guaꞌa ka kuu ja kundaꞌu ini ña ni, masu ja teku san,

te yun kuu ja kata san yaa nuu ni ja saꞌa kaꞌnu ña san.

4Te kosaꞌa kaꞌnu ña san jin ni ndiꞌi ni kiuu ja teku san,

te kaneꞌe san ndaꞌa san nuu ni nuu ndakuatu san.

5Saa te ndenuu ini san, na kuinio in ñayiu jaa sii ini ndevaꞌa in ndei asin,

te sii ini ndevaꞌa kata san nuu ni ja saꞌa kaꞌnu ña san.

6Te nuu katuu san nuu jito san, te ndakaꞌan ña san jin ni,

te nuu kuu sagua ñuu, te ndakani ini san jin ni.

7Te ndee chii ndijin ni kata sii ini san,

chi maa ni chituu ña jin san.

8Chi oo ndiꞌi san jin anu san nuu ndaꞌa ni,

te jin ndaꞌa kuaꞌa ni tnii guaꞌa ña ni.

9Su ñayiu ni ka nduku ja vi kaꞌni ña jin san,

chi kiꞌinkuei ndee nuu kunu ka chii ñuꞌu chii ndeꞌi.

10Chi jin yuchi kani vi kaꞌni ña jin,

te vi kaa ña vaꞌu lobo jin.

11Su rey, chi kokusii ini de ja oo de jin ia Dios,

te ndiꞌi ñayiu ja ka ndakakuneꞌe ia Dios vi katai yaa nuu ya ja ka saꞌa kaꞌnui ya.

Su ñayiu inu tnoꞌo, chi vi ndesi yuꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index