Search form

Salmo 63:1

Maa ni kuu ia Dios san

Yaa ni tee David nuu ni oo de nuu ñuꞌu teꞌa Judá

1Dios maa san kuu ni, vi Dios, te ndee nuu inka matuu ndanduku ña san jin ni,

chi yichi anu san, te ndioo ndevaꞌa ini san ja koo san jin ni,

chi kuu san na kuinio ñuꞌu yichi ja kuaꞌan makasun, nuu tu na ndute oo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index