Search form

Salmo 63:6

6Te nuu katuu san nuu jito san, te ndakaꞌan ña san jin ni,

te nuu kuu sagua ñuu, te ndakani ini san jin ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index