Search form

Salmo 63:8

8Chi oo ndiꞌi san jin anu san nuu ndaꞌa ni,

te jin ndaꞌa kuaꞌa ni tnii guaꞌa ña ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index