Search form

Salmo 65:11

11Te saꞌa vii saꞌa vaꞌa ni in in kuia,

te ndee nuu viko, skuun vii ndevaꞌa ni sau.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index