Search form

Salmo 66:10

10Chi ni jito tnuni ña maa ni, vi Dios, te ni ndasavii ña ni,

nagua ka ndasavii kaa kuu plata.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index