Search form

Salmo 66:17

17Ni kana ndaꞌu san nuu ya vi ni saꞌa kaꞌnu san ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index