Search form

Salmo 66:19

19Su ni onini ya, te ni saꞌa ya nagua ni jikan san

nuu ni ndakuatu san nuu ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index