Search form

Salmo 67

Ndiꞌi ñayiu ñuu na vi saꞌa kaꞌnui ia Dios

1Kundaꞌu ini ña ni jin in in san, vi Dios,

te saꞌa ña ni javii javaꞌa,

vi kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ni,

2nagua ja na vi kuni ndiꞌi ñayiu ichi ni,

te na vi kuni ñayiu ndiꞌi ñuu ja skaku niꞌnu ni jin.

3Te na vi saꞌa kaꞌnu ña ñayiu jin ni, vi Dios.

Te ñayiu ndiꞌi ñuu na vi saꞌa kaꞌnu ña jin ni.

4Na vi kokuu sii ini ñayiu nii ñuu,

te na vi kata vi kanai nuu ni,

chi maa ni tatnuni ndaa nuu ñayiu,

te maa ni jito jini ñayiu ñuyiu.

5Te na vi saꞌa kaꞌnu ña ñayiu jin ni, vi Dios.

Te ñayiu ndiꞌi ñuu na vi saꞌa kaꞌnu ña jin ni.

6Te vii ndevaꞌa na kuvaꞌa nuu ñundeꞌi,

chi maa ni, vi Dios, ja kuu ni ia Dios maa san, saꞌa ña ni javii javaꞌa.

7Saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña ni,

te ndiꞌi ñayiu nii ñuyiu

na vi koyuꞌu niꞌnu ña jin ni, vi Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index