Search form

Salmo 67:2

2nagua ja na vi kuni ndiꞌi ñayiu ichi ni,

te na vi kuni ñayiu ndiꞌi ñuu ja skaku niꞌnu ni jin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index