Search form

Salmo 68:13

13Te roon ja ni ka tayuꞌu nuu ron neꞌu nuu ka yiꞌi lelu,

te suni vi niꞌi ron in jaguaꞌa na kuinio ndijin sata ja ni ndukutu jin kaa kuu plata

te kuaan kuaan tnoo ti ja ni ndukutu jin oro.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index