Search form

Salmo 68:14

14Te nuu ni jatenuu ña ia Dios ndakui ndevaꞌa jin rey,

kuu na kuinio ja kuun tiꞌiñu nuu yuku Salmón.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index