Search form

Salmo 68:16

16Te roon yuku inu sukun yun,

¿nau ja ka kukuasun ini ron nuu yuku ni jinkuaan ini maa ia Dios ja koo ya?

Te jandaa ndija ja yun koo Jitoꞌo nikuii nikani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index