Search form

Salmo 68:19

19Te vi saꞌa kaꞌnu ni Jitoꞌo, chi in kiuu in kiuu jiso ya tnundoꞌo ka tnaꞌo,

te maa ya kuu ia Dios ja skaku niꞌnu ña ya jion.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index