Search form

Salmo 68:21

21Te jandaa ndija ja kaxin yuu maa ia Dios yiki xini ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin ya,

chi xtuji ya yiki xini ñayiu ka saꞌa yika kuechi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index