Search form

Salmo 68:3

3Su ñayiu ndaa, chi vi kokusii ini nuu ia Dios,

te vi kantai ja ka kusii ini ndevaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index