Search form

Salmo 69

Ndatau ña ni nuu tnundoꞌo, vi Dios

Yaa ni tee David

1Skaku niꞌnu ña ni jin san, vi Dios,

chi na kuinio ja ni jinonta ndute guaa ndee sukun san.

2Te makee san nuu ndoꞌyo kunu yaꞌa, te tu na ndenu chituu san siꞌin san,

chi ni kunjino san ndee kaꞌa ndute, te ni jiso ña teñuꞌu jin san.

3Te ja ni kuita san ja kana san nuu ni, te ja ni kukaya sukun san ja kana kana san,

te ja mavikuita nduchi nuu san ja ndetu ndevaꞌa ña san ja chituu ña ni jin san, vi Dios.

4Te ni ka kaya kuaꞌa ka ñayiu ka skexiko ña jin san, saa ixi xini san,

te inu ndakui ka ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san ja ka kuini ja vi xnaa ñai,

visi masu nagua saꞌa san, te ka xtavi kuechi ñai ja ni suꞌu san,

su ¿nagua ndatniuyaꞌu san, te masu nagua suꞌu san?

5Ja jini maa ni, vi Dios, nagua tu jiniuꞌu ja saꞌa san,

te ma kuu tayuꞌu san yika kuechi san nuu ni.

6Te ma vi kendoo kanoo ñayiu ka kukanu ini ña jin ni ja jaꞌa sein, vi Jitoꞌo, ia ndakui ndevaꞌa,

te ma kuandetu ni ja vi kendoo kueꞌe ñayiu ka ndanduku ña jin ni, ja kuu ni ia Dios ñayiu Israel.

7Chi ja jaꞌa maa ni, te kundee ini san ja ka nani ña ñayiu jin san,

vi tnaꞌa san jakanoo.

8Te na kuinio ja ñayiu inka ñuu kuu san nuu ñani san,

na kuinio ja tu ka jini ña ñani ni kaku jiꞌin san.

9Chi vi suaꞌa kai anu san ja ndiꞌni ndevaꞌa san ja jaꞌa veꞌe ni,

chi ja ni ka nani ña ñayiu ka kaneꞌe ña jin ni, kuu na kuinio ja ka kaꞌin siki maa san.

10Te nuu ndaꞌi san vi ondite san ja kusuchi ini san,

te ka saꞌa kuasun ña ñayiu jin san.

11Te nuu kekuiꞌnu san saꞌun ndayi,

te ka kani ñayiu kuentu san.

12Te ñayiu ka junkoo yeꞌe nuu ndiukuei ñayiu ñuu ka kaꞌan kueꞌe siki san,

te ka jita yaa ña ñayiu ka jini jin ndixi jin san.

13Su sein, chi ndakuatu san nuu ni, vi Jitoꞌo san, mamaa kiuu ja chituu ña ni jin san.

Te jin jandaꞌu ndevaꞌa ini maa ni, vi Dios, te konini ni tnoꞌo jikantaꞌu san nuu ni,

te ja ia skunkuu ndaa kuu ni, te skaku niꞌnu ña ni.

14Ndatau ña ni nuu ndeꞌi yaꞌa, te ma kuandetu ni ja saꞌu san.

Skaku niꞌnu ña ni nuu ndaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san,

vi nuu ñuꞌu kunu ndute ja kuu tnundoꞌo ja tnaꞌa san.

15Te ma kuandetu ni ja tneni san nuu teñuꞌu,

te ni ma kuandetu ni ja saꞌu san kaꞌa ndute,

te ni ma kee san nuu poso, te ndandesi yuꞌu siki san.

16Konini ni tnoꞌo kaꞌan san, vi Jitoꞌo san, chi vaꞌa ndevaꞌa ini ni vi ndaꞌu ini ni.

Te ndajiokuiin ni nuu oo san, te chituu ña ni, chi kundaꞌu ndevaꞌa ini ña ni jin san.

17Te ma kuu jika ni nuu oo san ja kuu san tee jinokuechi nuu ni,

te ñama konini ni tnoꞌo kaꞌan san, chi tnaꞌa ndevaꞌa san tnundoꞌo.

18Neꞌe ni nuu oo san, te ndatau ña ni.

Skaku niꞌnu ña ni nuu ndaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san.

19Chi ja jini maa ni ja ka kaneꞌe ña jin san,

vi ka taa kanoo ña jin san vi ka saꞌa neꞌe ka saꞌa yichi ña.

Te ja jini maa ni na ñayiu ka kuu ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san.

20Te jin ja ka kaneꞌe ña jin san ni ka xtuji anu san, te kusuchi ndevaꞌa ini san,

te ni ondetu san na in kundaꞌu ini ña jin san, su tu na in ni kundaꞌu ini ña,

te ni nduku san na in ndataa tnoꞌo sii ini, su tu na in ni niꞌi san.

21Te ni ka tnaa kagua kiti nuu ndei ja kaa san,

te nuu yichi san, te ni ka taa vinagre ja koꞌo san.

22Te viko kueli ja ka saꞌi, na nduu in ja skanakau ña jin mai,

te ja kekuei vaꞌa jin, na nduu in nuu vi nanakau mai.

23Te na vi ndesi nduchi nui nagua ja ma vi kondiaꞌa kai,

te na vi koniꞌi vi kondeyui nikuii nikani.

24Tetniuu ni tnundoꞌo jin ja kiti ini ni siki ñayiu yun,

te na kenta ja kiti ini ndevaꞌa ni na jinkiꞌin ña jin.

25Te na kendoo ndaꞌu veꞌi,

te tu ka na ñayiu vi koo nuu veꞌe saꞌuin.

26Chi ni ka sondikin ña ñayiu jin tee ni xtuji ni,

te ka jaku ndee ñai ja jatu ndevaꞌa tee ni xtuji ni yun.

27Te ndatetniuu ni jakueꞌe siki ñayiu ka saꞌa jakueꞌe yun,

te ma kuandetu ni ja kiukuei ja vi koi nuu ka oo ñayiu ndaa ni.

28Xnaa ni sivi ñayiu kueꞌe yun nuu liuru nuu ka yoso ñayiu ka teku,

te ma vi koyoso sivi jin sivi ñayiu ndaa.

29Su sein ndaꞌu ja kusuchi ini san vi jatu san.

Ndoneꞌe sukun ña ni, vi Dios, te skaku niꞌnu ña ni.

30Te kata san yaa ja saꞌa kaꞌnu san sivi ia Dios,

te saꞌa kaꞌnu san ya jin yaa ja ndakuantaꞌu san nuu ya.

31Te junkuaan ka ini Jitoꞌo yaa ja soko san nuu ya,

masu ja soko san in mansu axi in chikeru jin ndiki ti vi tnii ti.

32Te nuu vi kuni ñayiu ka kusuchi ini, te vi kusii ini.

Te vi nukuꞌun ndee ini ñayiu ka ndanduku ia Dios.

33Chi nini Jitoꞌo tnoꞌo ka jikantaꞌu ñayiu ka kundaꞌu,

te tu skexiko ya ñayiu maa ya ja ka ndesi vekaa.

34Roon ja ka oo ron andivi vi nuu ñuꞌu vi nuu ndute mar,

ndiꞌi ron ja ka jichi ka kanda ron ja ka oo ron nii nuu, vi saꞌa kaꞌnu Jitoꞌo.

35Chi skaku niꞌnu ia Dios ñayiu Sión, te ndasaꞌa ya ndiꞌi ñuu ja tnii Judá,

te yun vi koo ñayiu ñuu ya, te vi saꞌa jajin ñuu yun.

36Te vi saꞌa jajin ndikin tata tee ka jinokuechi nuu ya,

te yun vi koo ñayiu ka kutoo ia Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index