Search form

Salmo 69:11

11Te nuu kekuiꞌnu san saꞌun ndayi,

te ka kani ñayiu kuentu san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index