Search form

Salmo 69:20

20Te jin ja ka kaneꞌe ña jin san ni ka xtuji anu san, te kusuchi ndevaꞌa ini san,

te ni ondetu san na in kundaꞌu ini ña jin san, su tu na in ni kundaꞌu ini ña,

te ni nduku san na in ndataa tnoꞌo sii ini, su tu na in ni niꞌi san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index