Search form

Salmo 69:32

32Te nuu vi kuni ñayiu ka kusuchi ini, te vi kusii ini.

Te vi nukuꞌun ndee ini ñayiu ka ndanduku ia Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index